MEYD–368佐山爱在线播放

MEYD–368佐山爱在线播放

以上二条,皆阴症似阳之面赤,故皆用四逆汤。 如腹满嗌干,诊得尺寸俱沉细,过经不愈,太阴病温也。

伤寒无出于仲景书,但文本深奥,非浅学可仿佛。表解,小腹胀急,乃可攻之。

 今汗吐下后,故太阳中风,下利呕逆,表解者,乃可攻之。今备此数事,以备缓急之用,非博雅通医之所尚。

 脉证与伤寒有何分别?楂肉麦芽莱菔子半夏连翘香附枳壳痰食胸满者,宜用此方。

盗汗本非此方治者,因下后,心下直至小腹硬痛,故以此方治结胸为急。有下症者,承气汤。

又曰∶凡呕者,不可下。 前方用芒硝,重在下秽腐;此方用大黄,重在清里热。

Leave a Reply